Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej”. Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A. Organizatorem szkolenia jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie. Część warsztatową poprowadzą pracownicy Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Szkolenie skierowane jest do MŚP z województwa podkarpackiego, w zakresie realizacji „modułowych” projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

  • prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R
  • prace przedwdrożeniowe,
  • dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane:
– cele oraz możliwości wsparcia;
– warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteria wyboru projektów);
– szczegółowe zasady dot. naboru oraz oczekiwania względem wymaganej dokumentacji;
– informacje o wzorze i sposobie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz jego załączników;
– informacje nt. kosztów w projektach.

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2146-bezplatne-szkolenie-pn-1-1-badania-i-rozwoj-typ-projektu-wsparcie-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej

S.S.