Kim jesteśmy

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Rada

c) Zarząd

d) Komisja Rewizyjna

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 czerwca 2015 roku nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania. W tym dniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na prezesa Zarządu wybrało dotychczas pełniącego funkcję  prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” Mirosława Plutę. W dniu 20 lutego 2018 r. Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Pan Paweł Gardy.

W skład Zarządu ponadto wchodzą przedstawiciele wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Obecny Zarząd Stowarzyszenia liczy łącznie z prezesem 9 członków. Funkcję wiceprezesów pełnią Kazimierz Skóra (Wójt Gminy Grębów) oraz Marek Mazur (Wójt Gminy Baranów Sandomierski), natomiast na sekretarza Zarządu wybrany został Jan Pyrkosz (Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem).

Członkami Zarządu są: Łukasz Bajgierowicz (Wójt Gminy Pysznica), Wiesław Ordon (Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba), Sławomir Serafin (Wójt Gminy Bojanów), Leszek Surdy (Wójt Gminy Gorzyce) oraz Dariusz Toczyski (Burmistrz Gminy Zaklików).

Stowarzyszenie działa na obszarze dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany. Dzięki temu połączeniu Lokalną Grupę Działania tworzą wszystkie gminy dwóch powiatów stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Taki układ przestrzenny pozwala na realizację przedsięwzięć finansowanych z różnych źródeł – zarówno z budżetu programów krajowych, jak i unijnych. Obszar działalności połączonych stowarzyszeń liczy około 98 tys. mieszkańców.

W ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020, Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  aplikowało o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które są przeznaczone między innymi na oddolne inicjatywy realizowane zarówno przez sektor publiczny, gospodarczy, jak i społeczny. W ramach nowej perspektywy finansowej, połowa budżetu, jaką dysponuje LGD, przeznaczona jest na działania związane z powstawaniem nowych miejsc pracy. Zakłada się, iż środki te trafią na przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozwojem mikro i małych przedsiębiorstw. Całkowita kwota, jaką dysponuje  LGD, wynosi ponad  10 mln złotych. Środki przeznaczone są na działania finansujące przedsięwzięcia realizowane na połączonym obszarze).

Zarząd LGD podjął decyzję o utrzymaniu potencjału administracyjnego, który wykorzystywany był na obydwu połączonych obszarach. Dzięki temu potrzeby mieszkańców – wnioskodawców w zakresie pomocy w ubieganiu się o środki finansowe będą realizowane tak, jak to miało miejsce dotychczas. Funkcjonują dwa biura: jedno w Nowej Dębie, drugie – w Zaleszanach.

Założenia, w oparciu o które stworzona została Lokalna Strategia Rozwoju, wynikają z przyjętej ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o „rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności” oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o „wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020”.