W dniu 12 września 2022 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Zaleszany miała miejsce Konferencja Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” podsumowująca cykl spotkań konsultacyjnych nt. tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie
  2. Podsumowanie przeprowadzonych spotkań informacyjnych.
  3. Prezentacja mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń obszaru działania LGD wypracowanych na przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych.
  4. Prezentacja potrzeb i problemów obszaru działania LGD zgłoszonych podczas spotkań informacyjnych.
  5. Prezentacja celów i ich hierarchii w LSR.
  6. Prezentacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
  7. Dyskusja.
  8. Podsumowanie spotkania.

Raport z Konferencji podsumowującej – otwórz

Protokół z Konferencji podsumowującej – otwórz

S.S.